Uitgebreide actievoorwaarden
“WIN JE AANKOOPBEDRAG TERUG”

Brabant Deur 25 jarig jubileum actie

Win je aankoopbedrag terug | Brabant Deur Jubileum Actie

 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Win je aankoopbedrag terug”-actie
van Brabant Deur B.V. Lage Zijde 1B 5626 DL Eindhoven.

Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing die op 1 januari 2014 in werking is getreden. Brabant Deur BV verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de gedragscode. Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden.

 

Print deze pagina

• Deze actie is een consumentenactie. Installateurs zijn uitgesloten van deelname.

• Wanneer één van de volgende actieproducten is aangekocht, kan meegedaan worden met de actie: Garagedeur Select Line, Garagedeur Premium en Garagedeur Design

• Werknemers van Brabant B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee Brabant deur B.V. samenwerkt met betrekking tot deze actie en de uit te keren prijzen, zijn uitgesloten van deelname.

• De actieperiode is van 1 augustus 2018 tot en met 30 september 2018 in Nederland.

• Per product wordt uw unieke ondertekende opdrachtbevestiging in een gesloten blanco envelop bewaard en dingt mee met de actie Win je aankoopbedrag terug.

• De deelnemer dient te allen tijde de factuur beschikbaar te hebben. De winnaar dient de factuur van Brabant Deur BV te overhandigen voordat tot uitkering van het bedrag over gegaan kan worden.

• De factuur wordt telefonisch opgevraagd door Brabant Deur BV aan de winnaar en de winnaar dient deze binnen 3 werkdagen vanaf dat moment digitaal aan te leveren. Indien Brabant Deur BV daartoe in een specifiek geval aanleiding ziet, kan zij deze termijn geheel naar eigen inzicht (kort) verlengen, wat zij dan aan de winnaar zal laten weten.

• Indien de winnaar de factuur niet binnen de hiervoor genoemde (al dan niet verlengde) termijn digitaal heeft aangeleverd, vervalt het recht op de prijs en wordt contact opgenomen met de nummer 2 en indien uiteindelijk noodzakelijk de nummer 3 uit de trekking.

• Met factuur wordt de factuur van de levering en montage van de deur bedoeld met daarop vermeld daarop het volledige en betaalde aankoopbedrag.

• Uiterlijk tot en met 30 september 2018 kan er deelgenomen worden. Facturen die door Brabant Deur B.V. na 30 oktober 2018 worden verstuurd, worden niet in behandeling genomen.

• Brabant Deur B.V. garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Brabant Deur B.V. aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de actie deel te nemen.

• Brabant Deur B.V. kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, email- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

• Brabant Deur B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verloren, ongeldige, onleesbare of buiten de actieperiode vallende registratieformulieren.

• Met de aankoop van een nieuwe deur wordt automatisch deelgenomen aan de Win je aankoopbedrag terug actie.

 

• Uit alle ondertekende opdrachtbevestigingen wordt door een onafhankelijke partij wordt medio november 2018, één ondertekende opdrachtbevestiging getrokken (en twee reserve ondertekende opdrachtbevestigingen ) getrokken. Degene die deze originele ondertekende opdrachtbevestiging in bezit heeft is de winnaar. De winnaar zal binnen 1 week doch uiterlijk drie maanden na de beëindiging van de actie telefonisch persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd.

• Deze winnaar wint het aankoopbedrag terug volgens het bedrag op de ondertekende opdrachtbevestiging van Brabant Deur BV.

• Het geld is niet inwisselbaar voor andere prijzen.

• Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van Brabant Deur B.V.

• Brabant Deur B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze actie.

• Brabant Deur B.V. heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

• Deelnemers dienen tenminste 18 jaar of ouder te zijn en als hoofdverblijfplaats Nederland te hebben om te mogen deelnemen aan deze actie.

• Brabant Deur B.V. heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

• Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen uitsluitend worden voorgelegd aan Rechtbank Zuid Oost Brabant

• Brabant Deur B.V. is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen dan wel zonder opgave van reden de actie op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen om haar moverende redenen, zonder dat Brabant Deur B.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de actie zal door Brabant Deur B.V. aanbieder op passende wijze publiekelijk (via haar website en de betreffende social mediakanalen) bekend worden gemaakt.

• Door deelname aan deze actie verklaart de prijswinnaar dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie en verleent de prijswinnaar toestemming aan Brabant Deur B.V. om zijn/haar naam plus eventuele foto(‘s) en/of filmbeelden voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

• Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Brabant Deur B.V. georganiseerde acties, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Brabant Deur B.V. kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Brabant Deur B.V. Lage Zijde 1b 5626 DL te Eindhoven onder vermelding van ‘klacht promotioneel kansspel’.
Brabant Deur B.V. zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

Brabant Deur B.V. Lage Zijde 1b 5626 DL Eindhoven
Versie 26 juli 2018

Print deze pagina

Brabant Deur
Brabant Deur
Brabant Deur